Ansvarsområde:

Flyktningkontoret er hovedansvarlig for å iverksette kommunens bosettings- og integreringsplaner i henhold til kommunestyre vedtak om bosetting av flyktninger.
 Flyktningkontoret skal forvalte introduksjonsprogram til den enkelte flyktning med rett og plikt, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes/studie – og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet.

  Arbeidsoppgaver:
  • Ordner med bolig til flyktningene som bosettes.
  • Koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger i kommunen.
  • Tilbyr introduksjonsordning for nyankomne flyktninger i samarbeid med Dønnas Voksenopplæring, innen tre måneder etter bosetting.
  • Utbetaling av introduksjonsstønad
  • Oppfølging og veiledning av deltakere i introduksjonsprogram.